sklep fotograficzny Foto-Net
 1. Punkt Kontaktowy
  Punkt kontaktowy umożliwiający bezpośredni kontakt z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych oraz Użytkownikami korzystającymi z serwisu znajduje się pod adresem e-mail dsa@foto-net.pl oraz numerem telefonu 884-839-839.

 2. Treści Użytkownika
  Jako firma prowadząca sklep, blog oraz funpage obecny na różnych platformach mediów społecznościowych, umożliwiamy naszym Użytkownikom publikowanie własnych treści. Zapewniamy, że co do zasady nie ingerujemy w treści zamieszczane przez Użytkowników, jednak w określonych przypadkach, zgodnie z postanowieniami regulaminu, zastrzegamy sobie możliwość ich usunięcia lub zablokowania dostępu.

 3. Treści Użytkownika niedopuszczalne

  Użytkownik nie ma prawa publikować treści, które są nielegalne zgodnie z przepisami Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. Obejmuje to zakaz publikowania treści, które:

  • mogą być szkodliwe dla małoletnich,
  • traktują o przemocy seksualnej, torturach, nienawiści, w tym nienawiści rasowej, etnicznej, narodowej oraz są powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego,
  • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt lub pochwalają taką przemoc,
  • zagrażają zdrowiu lub życiu człowieka,
  • naruszają prywatność,
  • naruszają bezpieczeństwo publiczne,
  • ingerują w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej,
  • promują nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu nieleganymi produktami,
  • wskazują metody powodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług Foto-Net, lub urządzeń Foto-Net
  • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu,
  • służą̨ prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników,
  • propagują̨ jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
  • zawierają̨ treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również̇ noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
  • zniesławiają̨ lub znieważają̨ jakąkolwiek osobę trzecią,
  • zawierają̨ wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
  • naruszają prawa autorskie i podobne

  Niniejsze postanowienia nie wykluczają możliwości podjęcia działań moderacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do oceny, czy publikowany tekst kwalifikuje się jako zabroniona treść.

 4. Moderacja treści

  • Foto-Net nie ingeruje w treść Użytkownika, jednak we wskazanych przypadkach może ją usunąć lub uniemożliwić do niej dostęp.
  • Foto-Net w każdej chwili może zweryfikować zamieszczane treści przez Użytkownika. Weryfikacja przebiega w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. 
  • Jednocześnie Foto-Net oświadcza, iż nie ma obowiązku pre autoryzacji treści Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania tychże treści.
  • W razie wykrycia niezgodności treści Użytkownika z Regulaminem, treść ta może zostać zablokowana i stać się̨ niewidoczna dla innych Użytkowników, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z serwisu.
  • Foto-Net w przypadku zablokowania lub usunięcia treści Użytkownika niezwłocznie powiadamia o tym autora treści, podająć uzasadnienie dla swojej decyzji.
  • W przypadku zablokowania lub usunięcia treści Użytkownika niezgodnych z niniejszym regulaminem, autor, który je zamieścił może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w tym dokumencie.
  • Foto-Net oświadcza, iż odwołania nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 5. Zgłoszenia nielegalnych treści przez osoby trzecie

  • W przypadku, gdy treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Foto-Net. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić drogą e-mailową, na adres dsa@foto-net.pl.
  • Zgłoszenie, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:

   - wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają̨, że treści Użytkownika są̨ niezgodne z Regulaminem;

   - jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację treści Użytkownika.

   - imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

   - oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są̨ prawidłowe i kompletne.

  • Weryfikacja treści Użytkownika przez Foto-Net nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia.
  • W trakcie dokonywania weryfikacji Foto-Net jest uprawniony do zablokowania treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się̨ niewidoczne dla innych Użytkowników.
  • Po dokonaniu weryfikacji Foto-Net może trwale zablokować lub usunąć treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że nie naruszają Regulaminu. Jeżeli treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że nie naruszają̨ Regulaminu, Foto-Net niezwłocznie je przywraca oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
  • W przypadku zablokowania lub usunięcia treści Użytkownika Foto-Net niezwłocznie powiadamia o tym Zgłaszającego i Autora treści Użytkownika podlegających zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

 6.  Sankcje za publikacje niedozwolonych treści Użytkownika

  Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Foto-Net może podjąć następujące środki wobec Użytkownika:

  • Zablokowanie konta Użytkownika,
  • Trwałe usunięcie konta Użytkownika,
  • Zawieszenie korzystania przez Użytkownika z określonych funkcjonalności Serwisu,
  • Trwałe uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.

  Wybór konkretnego środka zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia popełnionego przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Decyzje te są niezależne od innych działań, jakie Foto-Net może podjąć wobec treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie tych treści.

  Przy podejmowaniu decyzji Foto-Net działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny, uwzględniając prawa i prawnie uzasadnione interesy wszystkich zaangażowanych stron.

  Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może być wprowadzone na okres niezbędny do wyjaśnienia naruszeń. Po upływie tego czasu Foto-Net usuwa blokadę konta lub przywraca dostęp do zawieszonych funkcjonalności.

  W przypadku zastosowania któregokolwiek z tych środków, Użytkownik, którego to dotyczy, może złożyć odwołanie zgodnie z opisanymi w punkcie 7 zasadami. Foto-Net zapewnia, że wszystkie odwołania dotyczące tych działań nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany.

 7. Procedura odwoławcza

  W przypadku, gdy: 

  • Foto-Net nie zablokował lub nie usunął treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej lub
  • Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie lub jeśli Foto-Net zastosował jakiekolwiek sankcje wobec Użytkownika związane z tymi treściami (takie jak zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.), Użytkownik, który opublikował te treści, lub osoba, która zgłosiła je do weryfikacji

   Użytkownik lub osoba zgłaszająca ma prawo złożyć odwołanie.

  • Każda decyzja Foto-Net związana z treściami Użytkownika musi być uzasadniona w sposób umożliwiający złożenie odwołania, chyba że Foto-Net otrzymało nakaz związany z tymi treściami od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymogi przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i zawierać informacje takie jak:

   - Wskazanie czy decyzja obejmuje usunięcie treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności treści Użytkownika, zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich treści Użytkownika, albo zastosowanie innych środków, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych treści Użytkownika. W stosownych przypadkach należy także określić zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania.

   - Fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym informacje czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie działań sprawdzających podjętych z inicjatywy Foto-Net. W przypadku konieczności, należy również ujawnić tożsamość zgłaszającego.

   - Informacje dotyczące wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym czy decyzja została podjęta w odniesieniu do treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych za pomocą zautomatyzowanych narzędzi.

   - Jeśli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych treści Użytkownika, należy wskazać podstawę prawna lub umowną, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnić powody uznania tych treści za niedozwolone.

   - Jasne i łatwe do zrozumienia informacje na temat możliwości odwołania się od decyzji dla Użytkownika lub zgłaszającego.

  Odwołanie można złożyć poprzez środki przekazu:

  • Zgłoszenie na adres elektroniczny kontakt-dsa@Foto-Net.pl,
  • Telefonicznie
  • Na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Foto-Net.

   Odwołanie powinno zawierać́:

   - imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego, dane kontaktowe,
   - szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Foto-Net była błędna i powinna zostać zmieniona.

  • Po otrzymaniu odwołania Foto-Net niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — droga elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
  • Odwołania są̨ rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia złożenia odwołania.

 8.  Postanowienia końcowe

  • Jeżeli Foto-Net otrzyma wiarygodne informacje sugerujące możliwość popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, ma obowiązek i prawo poinformować odpowiednie służby lub organy władzy publicznej oraz przekazać im dane dotyczące Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwracają się do Foto-Net o udostępnienie danych Użytkownika, szczególnie w kontekście prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

  • Foto-Net nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem, że:

   - Nie ma rzeczywistej wiedzy o działalności Użytkownika niezgodnej z prawem ani o nielegalnych treściach Użytkownika.

   - W przypadku roszczeń odszkodowawczych, nie ma również wiedzy o faktach lub okolicznościach oczywiście wskazujących na nielegalną działalność lub treści Użytkownika;

   - Natychmiast (w rozsądnym czasie) podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do nielegalnych treści Użytkownika, gdy nabiera takiej wiedzy lub otrzymuje takie powiadomienie.

  • Foto-Net zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących przypadkach:

   - Zmiana warunków świadczenia Usług.

   - Konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych.

   - Konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroków lub innych orzeczeń właściwego sądu lub organu państwowego.

   - Konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Foto-Net.

   - Wprowadzenia zmian redakcyjnych.


  • Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu o zmianie Regulaminu, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 dni od daty powiadomienia.
  • Jeśli zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, mających znaczący wpływ na prawa lub obowiązki Użytkownika, ten ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana także po zmianie Regulaminu, do czasu wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.
Foto-Net sklep fotograficzny
ul. Krasińskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

telefony:
884-839-839
537-878-880

(opłata w/g stawek Twojego operatora, nie są pobierane opłaty dodatkowe)

info@foto-net.pl
sklep.fotonet@gmail.com
Akceptujemy płatności kartą.

Informacja: wykorzystujemy pliki cookies w celach obsługi procesu zamówienia. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić złożenie zamówienia. Więcej informacji w terminalu informacyjnym.

Nasze autoryzacje
nasze autoryzacje