sklep fotograficzny Foto-Net

Regulamin wypożyczenia sprzętu.1. Sprzęt wypożyczany do Klienta stanowi własność Wypożyczalni Foto-Net. Wypożyczalnia Foto-Net jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wypożyczanego sprzętu. Niniejszym wypożyczalnia Foto-Net wyraża zgodę na wynajęcie sprzętu z oferty na poniższych warunkach.

2. Zabezpieczenie/kaucja - odbiory osobiste:
 • Na czas wypożyczenia sprzętu pobierana jest kaucja w wysokości podanej przy produkcie w wypożyczalni wartości tytułem zabezpieczenia.
 • Kaucje można wpłacić przelewem na konto podawane po dokonaniu rezerwacji lub osobiście w siedzibie Foto-Net za potwierdzeniem. Możemy też dokonać blokady środków na karcie bankomatowej klienta (dotyczy wypożyczeń nie dłuższych niż tydzień) - usługa preautoryzacji.
 • Dopuszczamy inne możliwości zabezpieczenia wypożyczanego mienia - do indywidualnych negocjacji.
 • W przypadku konieczności sprowadzenia sprzętu do wynajmu z innego oddziału Wypożyczalni Foto-Net pobierany jest zadatek w wysokości 35 zł na poczet zabezpieczenia kosztów transportu do miejsca odbioru. Zadatek jest odliczany od kwoty najmu przy zdaniu sprzętu.
3. Zabezpieczenie/kaucja - odbiory wysyłki:
 • Na czas wypożyczenia sprzętu pobierana jest kaucja w wysokości ustalonej ze sklepem idywidualnie tytułem zabezpieczenia.
 • Kaucje można wpłacić przelewem na konto podawane po dokonaniu rezerwacji.
 • Dopuszczamy inne możliwości zabezpieczenia wypożyczanego mienia - do indywidualnych negocjacji.
 • W przypadku konieczności sprowadzenia sprzętu do wynajmu z innego oddziału Wypożyczalni Foto-Net pobierany jest zadatek w wysokości 35 zł na poczet zabezpieczenia kosztów transportu do miejsca odbioru. Zadatek jest odliczany od kwoty najmu przy zdaniu sprzętu.
4. Sprzęt może wypożyczyć każdy kto:
 • Zadeklaruje taką chęć.
 • Dokona rezerwacji po potwierdzeniu terminów.
 • Wpłaci kaucję lub indywidualnie ustali sposób zabezpieczenia.
 • Udostępni swoje dane osobowe niezbędne do wypełnienia dokumentu umowy najmu, konieczny dokument potwierdzający tożsamość (dotyczy wypożyczeń na miejscu, w sklepie).
5. Sposób wypożyczenia:
 • Sprzęt można wypożyczyć w siedzibie firmy wypożyczającej lub wysyłkowo.
 • Przed wypożyczeniem niezbędna jest rezerwacja sprzętu w dowolnej formie (telefoniczna, za pomocą poczt elektronicznej, przez system strony www itp.)
 • Sprzęt można rezerwować z dowolnym wyprzedzeniem czasowym.
 • W przypadku braku potwierdzonej rezerwacji nie gwarantujemy dostępności wypożyczanego sprzętu.
6. Oferta sprzętu do wypożyczenia:
 • Cała oferta sprzętu możliwego do wypożyczenia podana jest na niniejszej stronie www.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu innego niż w w/w ofercie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.
 • Dzięki sieci wewnętrznej wypożyczalni możliwe jest udostępnienie dla Klienta praktycznie każdego sprzętu.
7. Ceny:
 • Aktualne ceny za wypożyczeni sprzętu podane są w cenniku.
 • Ceny podane w cenniku są całkowitym kosztem najmu (+ ew. wysyłka) jaki ponosi klient przy wypożyczeniu sprzętu.
 • Opłata za wypożyczenie potrącana jest z wpłaconej kaucji za sprzęt lub w przypadku innej formy zabezpieczenia pobierana przy zdaniu sprzętu.
8. Na usługę wypożyczenia sprzętu wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny zgodnie z potrzebami klienta.

9. Gwarantujemy zwrot wpłaconej kaucji, zgodnie z rozliczeniem, nie później niż na drugi dzień roboczy od zakończenia okresu najmu.

10. Okres rozliczeniowy:
 • Podstawowy okres rozliczeniowy za wypożyczenie sprzętu wynosi trzy dni kalendarzowe, w tym jeden dzień na odebranie i jeden dzień na oddanie sprzętu.
 • Okres biegnie od dnia wydania/dostarczenia sprzętu do dnia jego zdania do wypożyczającego lub oddania przewoźnikowi, w przypadku wypożyczenia wysyłkowego.
 • Okres wypożyczenia można przedłużyć o kolejne dni kalendarzowe.
 • Za kolejne dni kalendarzowe pobierana jest opłata w wysokości 1/3 stawki początkowego okresu rozliczeniowego. Na przykład wypożyczenie obiektywu w/g stawki 39 zł na 5 dni kosztuje 39 zł + 39/3*2 = 65 zł.
 • O przedłużeniu okresu wypożyczenia, wypożyczający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować właściciela sprzętu. Informacja musi trafić do nas nie później niż w przeddzień dnia zdania sprzętu i musi być dostarczona poprzez ogólnodostępny środek przekazu - pocztę elektroniczną, telefon, faks itp. za potwierdzeniem odbioru.
 • Jeżeli termin zdania lub odebrania sprzętu wypada w dzień wolny od pracy, koszty wypożyczenia należy skorygować o ilość dni do najbliższego dnia pracującego z tym dniem włącznie. Dni te są płatne według cennika (1/3 ceny początkowej za każdy dzień wypożyczenia). Na przykład jeżeli wypożyczamy w piątek nie możemy oddać w niedzielę więc opłata jest naliczana za 4 dni czyli stawka wyjściowa + 1/3 stawki wyjściowej.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na dobę lub na jeden dzień kalendarzowy. Jako dobę rozumiemy okres 24 godzinny a dzień kalendarzowy jako dzień pobrania i zdania sprzętu w godzinach pracy firmy.
11. Wypożyczający zobowiązany jest do potwierdzenia stanu technicznego sprzętu w momencie jego odbioru. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić Wypożyczalni. Wszelkie usterki zaakceptowane prze obie strony zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed wynajmem.

12. Do każdego obiektywu wydawany jest zwykle komplet dekli zabezpieczających, filtr ochronny UV, pokrowiec do transportu obiektywu oraz ściereczka pielęgnacyjna do czyszczenia optyki. Elementy te stanowią komplet przedmiotu wypożyczenia.
13. Wypożyczalnia Foto-Net gwarantuje, że wypożyczany sprzęt jest w pełni sprawny technicznie i gotowy do pracy w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi najmu.

14. Wypożyczalnia Foto-Net nie ponosi odpowiedzialności za straty z tytułu ew. usterek sprzętu w czasie okresu najmu.

15. Wysyłkowe wypożyczanie sprzętu:
 • Istnieje możliwość dostarczenia przez wypożyczalnie wypożyczanego sprzętu w dowolne miejsce na terenie polski.
 • Sprzęt wysyłany jest firmą kurierską określoną w dniu zawarcia umowy najmu i powinien wrócić tą samą firmą w trybie - na koszt Wypożyczalni Foto-Net.
 • Rozliczenia za przesyłkę naliczane są ryczałtem i jest na nie wystawiany dokument - faktura VAT lub paragon fiskalny.
 • Opłata logistyczna wynosi 35 zł brutto. Opłata ta naliczana jest w kwocie niezmiennej, niezależnej od ilości sprzętu stanowiącego komplet jednej wysyłki.
 • W momencie odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie z towarem nie zostało naruszone. Paczka oklejona jest taśmami firmowymi i wyłącznie firmowymi, które nie mogą nosić śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia, że taśmy zostały naruszone, opakowanie oklejone jest inną taśmą lub paczka jest uszkodzona w sposób widoczny, należy spisać w obecności kuriera protokół (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z firmą Foto-Net.
 • W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy zgadza się jej zawartość oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół i szybko skontaktować się z naszym sklepem. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego, zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 • W przypadku przesyłki kurierskiej przewoźnik gwarantuje dostawę na następny dzień roboczy od momentu nadania przesyłki. W przypadku gdyby przesyłka nie dotarła do Państwa w tym terminie z winy przewoźnika, gwarantujemy bezpłatne przedłużenie okresu rozliczeniowego o adekwatną do zwłoki ilość dni.
 • Wszelkie przesyłki zwrotne ze sprzętem należy nadawać tą samą firmą kurierską, którą zostały dostarczone do Państwa. Należy je nadawać na koszt odbiorcy, zgodnie z procedurami jakich udzielimy, podając numer klienta Wypożyczalni i zaznaczając wskazany typ usługi. Przesyłki wysyłane do Wypożyczalni Foto-Net należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę transportowanego sprzętu oraz opakowania. Zobowiązujemy wypożyczającego do ubezpieczenia przesyłki na kwotę stanowiącą wartość transportowanego towaru. W przypadku braku ubezpieczenia ewentualne szkody pokryte zostaną z kaucji.
 • Dostawa przesyłki możliwa jest tylko w dni robocze.
16. Odpowiedzialność klienta:
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go do Wypożyczalni Foto-Net.
 • Sprzęt zwracany musi być w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, dotyczy to również nadmiernego zużycia oraz pogorszenia wizualnego stanu sprzętu.
 • W przypadku uszkodzenia sprzętu w trakcie trwania najmu, lub ubytku na sprzęcie, wypożyczający zobowiązany jest pokryć koszty naprawy w według wyceny w autoryzowanym serwisie. W przypadku niemożliwości naprawy lub zagubienia przedmiotu najmu, wynajmujący zobowiązany jest zwrócić koszty zniszczonego sprzętu według aktualnych stawek rynkowych. W takim przypadku kaucję przyjmuję się jako zadatek na poczet pokrycia wyżej wymienionych kosztów.
 • Weryfikacja stanu technicznego zwracanego sprzętu dokonywana jest przez autoryzowany personel Wypożyczalni Foto-Net. Ewentualne zastrzeżenia zostaną zgłoszone przed oddaniem kaucji.
 • W przypadku zniszczenia, zgubienia elementu zestawu (dekiel, pokrowiec itp.) rynkowa wartość elementu (sugerowana cena brutto) zostaje potrącona z wpłaconej kaucji.
17. Zakup sprzętu po testach:
 • W przypadku gdy klient zdecyduje się na zakup sprzętu w typie identycznym, jak ten, który był przedmiotem testów, opłata za 3 dniowy okres rozliczeniowy nie będzie pobierana. Nie dotyczy opłaty logistycznej oraz rozliczenia za okres powyżej 3 dni. Decyzja o zakupie musi zostać podjęta nie później niż w 7 dni po zakończeniu okresu wypożyczenia.
 • W przypadku czasowego braku sprzętu jaki chce nabyć Klient, opłata za 3 dniowy okres rozliczeniowy zostanie odjęta od ceny sprzętu w momencie uzyskania dostępności dla klienta.
 • Nie ma możliwości zakupu testowanego egzemplarza, sprzedawany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy.
Foto-Net sklep fotograficzny
ul. Krasińskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

telefony:
884-839-839
537-878-880

(opłata w/g stawek Twojego operatora, nie są pobierane opłaty dodatkowe)

info@foto-net.pl
sklep.fotonet@gmail.com
Akceptujemy płatności kartą.

Informacja: wykorzystujemy pliki cookies w celach obsługi procesu zamówienia. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić złożenie zamówienia. Więcej informacji w terminalu informacyjnym.

Nasze autoryzacje
nasze autoryzacje